Pravilnici

 

Na osnovu člana 66. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), člana 57. stav (3), člana 62. stav (4) i člana 71. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/10) ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo donosi:

P R A V I L N I K

o sadržaju i načinu polaganja mature/završnog ispita

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet pravilnika)

(1) Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, sadržaj, način organizacije, tok i druga pitanja u vezi s polaganjem mature/završnog ispita.

(2) Matura se polaže u: a) gimnaziji; b) srednjoj školi za stručno obrazovanje i obuku; c) srednjoj umjetničkoj školi; d) srednjoj tehničkoj školi; f) srednjoj školi za stručno obrazovanje i obuku u kojoj se učenici obrazuju po

nastavnim planovima i programima za IV stepen stručne spreme;

(3) Završni ispit se polaže u: a) srednjoj školi za stručno obrazovanje i obuku u kojoj se učenici obrazuju po nastavnim planovima i programima za III stepen stručne spreme; b) srednjoj školi za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama u kojoj se učenici obrazuju po nastavnim planovima i programima za III stepen stručne spreme.

(4) Nastavnim planom i programom za srednje vjerske škole utvrđuje se sadržaj i program polaganja mature.           

(5) Bliži propis o načinu polaganja mature za srednje vjerske škole donosi vjerska zajednica uz poštivanje osnovnih principa utvrđenih ovim pravilnikom osim u onim dijelovima čija bi primjena ugrozila specifičnosti ukupne društvene funkcije ustanova.

(6) Na propis iz stava (5) ovog člana, potrebno je da vjerska zajednica pribavi pisanu saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.
(Uslovi za polaganje mature/završnog ispita)

(1) Učenik pristupa polaganju mature/završnog ispita, nakon uspješno okončanog završnog razreda u srednjoj školi iz člana 1. st. (2) i (3) ovog pravilnika (u daljem tekstu: srednja škola).

(2) Učenik koji je na kraju završnog razreda upućen na popravni ispit iz jednog predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi ispit, može polagati maturu/završni ispit u istom roku.

(3) Učenik koji se školovao po modularnom nastavnom planu i programu može pristupiti polaganju mature/završnog ispita ukoliko ima položene sve module.

(4) Učenik koji ne ispunjava uslov iz člana 2. stav (3) ovog pravilnika, ima pravo da kao vanredni učenik polaže module koje nije položio u toku redovnog školovanja, a nakon položenih svih modula, može, također kao vanredan učenik, pristupiti polaganju mature/završnog ispita.

II SADRŽAJ I ROKOVI MATURE/ZAVRŠNOG ISPITA

Član 3.
(Dijelovi mature/završnog ispita)

(1)   Matura za škole iz člana 1. stav (2) ovog pravilnika sastoji se iz: a) izrade maturskog rada; b) usmene odbrane maturskog rada; c) pisanog ispita (eseja) iz nastavnog predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost.

(2)   Završni ispit za škole iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika sastoji se iz:

a) praktičnog rada kojeg učenik radi u školi, odnosno njenim radionicama, kabinetima, trgovinama, ekonomijama, radilištima kao i u privrednim, zanatskim i drugim organizacijama i ustanovama;

b) usmene odbrane praktičnog rada; c) pisanog ispita (eseja) iz nastavnog predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost.

(3)   Ukoliko učenik iz objektivnih razloga ne može usmeno braniti maturski/praktični rad, škola je dužna da mu, u skladu sa njegovim psihofizičkim sposobnostima, omogući i drugi način odbrane maturskog/praktičnog rada.

Član 4.
(Rokovi)

(1) Na početku školske godine, razrednik je dužan upoznati učenike odjeljenja završnih razreda o sadržaju ovog pravilnika, odnosno o pravima i obavezama koje proističu iz ovog pravilnika.

(2) Matura/završni ispit, odnosno dijelovi mature/završnog ispita, mogu se polagati u tri uzastopna redovna ispitna roka nakon sticanja prava za polaganje.

(3) Utvrđeni ispitni rokovi iz stava (2) ovog člana su: junski, avgustovsko -septembarski i januarsko-februarski ispitni rok.

(4) Učenik koji nije položio maturu/završni ispit u redovnim rokovima, upućuje se na vanredno polaganje.

 

III ISPITNI ODBOR I ISPITNA KOMISIJA

Član 5.
(Ispitni odbor)

(1) Nastavničko vijeće za svaki ispitni rok imenuje ispitni odbor i utvrđuje sastav ispitnih komisija za polaganje mature/završnog ispita, najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka.

(2) Ispitni odbor radi po poslovniku o radu i odgovoran je za zakonito provođenje mature i rad ispitnih komisija.

(3) Poslovnik iz stava (2) ovog člana donosi se na konstituirajućoj sjednici ispitnog odbora, a njime se određuju sva pitanja bitna za rad ispitnog odbora i ispitnih komisija.

(4) Ispitni odbor čine: predsjednik, zamjenik predsjednika, sekretar i ispitivači-članovi ispitnih komisija.

(5) Predsjednik ispitnog odbora je direktor škole, a zamjenik i sekretar se biraju iz reda članova nastavničkog vijeća škole.

(6) Za zakonit i efikasan rad ispitnog odbora odgovoran je predsjednik.

(7) Predsjednik ispitnog odbora rukovodi i predsjedava sjednicama, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

(8) Ispitni odbor utvrđuje prijedlog rasporeda polaganja ispita i sastav ispitnih komisija i dostavlja ga nastavničkom vijeću škole na usvajanje.

(9) Sekretar vodi zapisnik sa sjednica ispitnog odbora u knjizi zapisnika iz člana 23. ovog pravilnika, a u istom se navodi datum i vrijeme polaganja mature/završnog ispita, podaci o učeniku koji polaže maturu, predloženim i odabranim temama pisanog rada, prigovoru učenika na ocjenu, donesenim odlukama itd.

Član 6.
(Ispitna komisija)

(1) Ispitnu komisiju za polaganje mature/završnog ispita imenuje nastavničko vijeće iz reda nastavnika škole, a sačinjavaju je tri člana i to: predsjednik, nastavnik-ispitivač i stalni član.

(2) Predsjednik ispitne komisije je nastavnik koji ima istu, odgovarajuću ili srodnu stručnu spremu za predmet iz kojeg se polaže ispit.

(3) Za zakonit i efikasan rad ispitne komisije odgovoran je predsjednik.

(4) Nastavnik -ispitivač u ispitnoj komisiji je predmetni nastavnik.

(5) U slučaju opravdane spriječenosti nastavnika ispitivača da prisustvuje nekom od dijelova mature/završnog ispita, odluku o organizaciji i daljem toku mature/završnog ispita donosi ispitni odbor.

(6) Ispitna komisija radi u punom sastavu.

(7) Stalni član ispitne komisije za svakog učenika vodi zapisnik koji je propisan pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije, u kojem se evidentiraju osnovni podaci o učeniku, datum i vrijeme polaganja maturskog/završnog ispita, tema maturskog/završnog rada, tema pisanog rada (eseja), pitanja na usmenom dijelu, ocjene i potpisi članova ispitne komisije.

(8) Rad u ispitnom odboru i ispitnoj komisiji spada u redovne poslove i radne zadatke u okviru četrdesetsatne radne sedmice prema pedagoškim standardima i normativima.

IV PRIJAVA, MJESTO, TOK, TARAJANJE I NAČIN POLAGANJA MATURE

Član 7.
(Prijava mature/završnog ispita)

(1) Raspored polaganja mature/završnog ispita i sastav ispitnih komisija usvaja nastavničko vijeće škole na prijedlog ispitnog odbora i objavljuje ga na oglasnoj tabli i web stranici škole, najmanje četrnaest dana prije početka ispitnog roka za polaganje maturskog/završnog ispita.

(2) Učenik je dužan polaganje mature/završnog ispita prijaviti najkasnije sedam dana prije roka određenog za početak polaganja mature/završnog ispita.

(3) Prijavu iz stava (2) ovog člana učenik dostavlja razredniku koji direktora informiše o podnesenim prijavama za polaganje mature/završnog ispita.

(4) Uz prijavu, učenik prilaže svjedodžbu o završnom razredu srednje škole.

(5) Prijava za polaganje mature/završnog ispita vrši se na obrascu koji je propisan pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije.

(6) Direktor škole, nakon što utvrdi da kandidat ispunjava uslove za polaganje mature/završnog ispita u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, svojim potpisom odobrava polaganje mature/završnog ispita.

Član 8.
(Mjesto održavanja ispita)

(1) Ispiti se održavaju, po pravilu, u prostorijama škole ili u drugim prostorijama koje odredi nastavničko vijeće škole.

(2) U jednoj prostoriji može raditi samo jedna ispitna komisija.

(3) Učenik koji je započeo polaganje mature/završnog ispita u jednoj školi ne može nastaviti polaganje dijelova mature/završnog ispita u drugoj školi u istom ispitnom roku.

Član 9.
(Tok mature/završnog ispita)

(1) Prije početka ispita predsjednik ispitne komisije provjerava identitet učenika i podatke unosi u zapisnik o ispitu koji je propisan posebnim pravilnikom.

(2) Prije samog pristupanja polaganju dijela mature/završnog ispita, o pravilima ponašanja na ispitu učenika upoznaje predsjednik ispitne komisije.

(3) Ukoliko je maturski/praktičan rad ocijenjen ocjenom prolaznom ocjenom, učenik pristupa usmenoj odbrani.

(4) Nakon saopćavanja rezultata ispita iz stava (2) ovog člana, ukoliko je učenik dobio prolaznu cjenu, pristupa polaganju pisanog ispita (eseja) iz nastavnog predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost.

(5) U jednom danu učenik polaže samo jedan dio ispita iz člana 3. stav (1) tačke b) i c) i stav (2) tačke b) i c).

Član 10.
(Trajanje ispita)

(1) Praktičan rad kao dio završnog ispita traje najmanje 15, a najduže 30 sati, osim praktičnog rada iz oblasti usluga kada praktični rad može trajati i kraće.

(2) Nadzor nad izvođenjem praktičnog rada prati mentor koji je ujedno i član ispitne komisije.

(3) Usmena odbrana maturskog/praktičnog rada rada traje najduže 30 minuta po učeniku.

(4) Pisani ispit iz nastavnog predmeta Bosanski, hrvatski, Srpski jezik i književnost (esej) traje dva školska časa.

Član 11.
(Odgađanje polaganja mature/završnog ispita)

(1) U opravdanim okolnostima koje sprečavaju prisustvo kandidata na ispitu ili otežavaju, odnosno ograničavaju sposobnost kandidata (bolest, smrtni slučaj u porodici i sl.) nastavničko vijeće škole može donijeti odluku o odgađanju ispitnog roka i učeniku utvrditi drugi termin u istom ispitnom roku ili drugi ispitni rok.

(2) Dokaze o okolnostima iz stava (1) ovog člana učenik dostavlja ispitnoj komisiji, prije, u toku ili nakon ispitnog roka.

(3) Ako učenik iz neopravdanih razloga odustane od ispita koji je započeo, smatra se da ispit nije položio.

(4) Opravdanost razloga iz stava (3) ovog člana procjenjuje ispitna komisija i to konstatira u zapisniku o čemu obavještava kandidata.

Član 12.
(OslobaĐanje od polaganja dijelova mature/završnog ispita)

(1) Učenik koji u toku srednjeg obrazovanja u svim razredima postigne odličan opći uspjeh, ima primjerno vladanje i prosječnu ocjenu 5 iz nastavnog predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost, oslobađa se polaganja pisanog ispita (eseja) uz obavezu polaganja ostalih dijelova mature/završnog ispita.

(2) U diplomu o završenoj srednjoj školi, iz pisanog ispita (eseja) iz nastavnog predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost kojeg je učenik oslobođen polaganja, upisuje se ocjena “odličan (5)”.

Član 13.
(Popravni ispit)

(1) Dijelovi mature/završnog ispita iz člana 3. stav (1), tač. a) i b) i stav (2), tač. a) i b) su eliminatorni.

(2) U slučaju da učenik dobije ocjenu nedovoljan (1) iz maturskog/završnog rada ili usmene odbrane maturskog/završnog rada iz stava (1) ovog člana, dužan je da radi maturski/završni rad na novu temu.

(3) U slučaju da učenik dobije ocjenu nedovoljan (1) iz pisanog ispita (eseja) iz nastavnog predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost, maturski/završni rad i usmena odbrana maturskog/završnog rada priznaje mu se na popravnom ispitu u narednom ispitnom roku.

(4) Ukoliko takav učenik na popravnom ispitu dobije ocjenu nedovoljan (1) upućuje se na polaganje mature u cjelosti.

V MATURSKI RAD/PRAKTIČNI RAD I PISANI ISPIT (ESEJ)

Član 14.
(Tema/zadatak maturskog/praktičnog rada)

(1) Maturski rad u gimnaziji, učenik radi na temu iz predmeta izbornog područja, a u školama iz člana 1. stav (2) tačke b), al. 1), 2) i 3) na temu iz predmeta ili grupe srodnih predmeta, utvrđenih nastavnim planom i programom, značajnih za struku za koju se učenik osposobljavao u toku obrazovanja.

(2) U srednjoj stručnoj školi i školi za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama praktičan rad učenik radi iz predmeta ili grupe srodnih predmeta (oblasti) utvrđenih nastavnim planom i programom, značajnih za struku za koju se osposobljavao u toku obrazovanja.

Član 15.
(Rokovi za izradu maturskog rada i nadzor)

(1) Predmetni nastavnik, najkasnije do 20. novembra tekuće školske godine, daje učenicima na uvid spisak tema za izradu maturskih radova koje učenik uz konsultacije sa nastavnikom bira i najkasnije do 20. decembra prijavljuje kao svoju temu za izradu maturskog rada.

(2) Nastavničko vijeće škole do kraja prvog polugodišta razmatra i usvaja teme maturskih radova koje su učenici odabrali.

(3) U opravdanim slučajevima nastavničko vijeće škole može usvojiti predloženu temu za izradu maturskog rada izvan ovog roka, s tim da rok za izradu maturskog rada ne može biti kraći od 30 dana.                           

(4) Maturski rad učenik radi pod stručnim nadzorom i uz podršku predmetnog nastavnika ­mentor.

(5) Predmetni nastavnik je dužan u kontinuitetu održavati s učenikom konsultacije, prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i programom rada nastavnika.

(6) Učenik je dužan da završeni maturski rad u tri primjerka dostavi mentoru najkasnije do završetka redovne nastave.

(7) U opravdanim slučajevima nastavničko vijeće može produžiti rok iz stava (6) ovog člana.

Član 16.
(Rokovi za izradu praktičnog rada)

(1) Razrednik odjeljenja završnog razreda na početku drugog polugodišta upoznaje učenike o obavezi, sadržaju i toku polaganja mature/završnog ispita.

(2) Aktiv nastavnika stručnih predmeta i praktične nastave, najkasnije do 1. aprila utvrđuje, uz konsultacije privrednih i drugih organizacija, prijedlog zadataka za praktični rad i bliže određuje njihov obim i sadržaj.

(3) Zadatak praktičnog rada mora biti određen tako da pruža široku mogućnost primjene karakterističnih sredstava za rad u određenom zanimanju.

(4) Učenici se najkasnije do 20. aprila opredjeljuju za zadatak praktičnog rada iz stava (2) ovog člana.

(5) O odabranom zadatku iz stava (2) ovog člana učenik usmeno upoznaje predmetnog nastavnika koji će mu u izradi praktičnog rada biti mentor.

(6) Nastavničko vijeće je dužno da donese konačnu odluku o izboru zadataka najkasnije do 1. maja koji važe za tri naredna uzastopna ispitna roka.

(7) Najkasnije 15 dana prije polaganja završnog ispita, nastavničko vijeće određuje mjesto gdje će se praktični rad realizirati, a učenika o tome obavještava mentor.

 

Član 17.
(Nadzor i opis izvođenja praktičnog rada)

(1) Praktični rad učenik radi pod stalnim nadzorom mentora.

(2) Učenik je dužan uraditi pisani opis praktičnog rada.

(3) Pisani opis praktičnog rada sadrži: opis i namjenu predmeta izrade, odnosno popravke ili usluge, opis tehnološkog procesa izrade i način obrade, određene proračune, tehničke crteže ili skice, listu materijala sa cijenama, ekonomsku kalkulaciju i drugu potrebnu dokumentaciju.

(4) Pisani opis praktičnog rada učenik predaje mentoru najkasnije pet dana prije početka ispitnog roka za završni ispit.

Član 18.
(Tema pisanog dijela maturskog rada (eseja))

(1) Ispitna komisija za polaganje pisanog ispita (eseja) iz predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost ispitnom odboru predlaže deset tema od kojih ispitni odbor bira tri i iste saopćava ispitnoj komisiji neposredno prije početka ispita.

(2) Odobrene teme se stavljaju u zapečaćene kako bi se zaštitile od zloupotrebe.

(3) Teme za pisani ispit predsjednik ispitne komisije učenicima saopćava neposredno prije početka pisanog dijela ispita.

(4) Učenik piše pisani rad na jednu od odobrenih tema po slobodnom izboru na karo papiru A – 4 formata ovjerenom pečatom škole.

Član 19.
(Ocjenjivanje maturskog/praktičnog rada)

(1) Mentor maturski/praktični rad odnosno ispitivač pisani dio maturskog rada (esej) ocjenjuje brojčanom ocjenom od nedovoljan (1) do odličan (5).

(2) Usmena odbrana maturskog/praktičnog rada sastoji se od osvrta učenika na maturski rad, odnosno obrazloženja praktičnog rada, koje učenik prezentira u skladu sa dobijenim zadatkom za praktičan rad.

(3) Članovi ispitne komisije kandidatu mogu postaviti do tri dodatna pitanja radi pojašnjenja maturskog/praktičnog rada.

(4) Usmena odbrana se ocjenjuje brojčanom ocjenom od nedovoljan (1) do odličan (5) koju predlaže mentor -ispitivač.

(5) Pisano obrazloženje ocjene iz st. (1) i (3) ovog člana mentor unosi u zapisnik.

(6) Ukoliko se jedan član ispitne komisije ne složi s predloženom ocjenom, može izdvojiti svoje mišljenje, što se unosi u zapisnik o maturskom ispitu.

(7) U slučaju iz stava (5) ovog člana, konačnu ocjenu utvrđuje ispitni odbor.

(8) Ispitna komisija pregledane i ocijenjene pisane radove iz stava (1) ovog člana predaje predsjedniku ispitnog odbora.

VI PRAVA I OBAVEZE UČENIKA

Član 20.
(Postupanje u slučaju korištenja nedopuštenih radnji)

(1) Ako učenik u toku ispita koristi nedopuštena sredstva kao što su prepisivanje ili upotreba auditivnih sredstava i na taj način ometa tok ispita ili obavlja druge nedopuštene radnje, komisija ga može opomenuti ili udaljiti sa ispita, što se konstatira u zapisniku.

(2) U slučaju udaljenja sa ispita predsjednik ispitne komisije nakon završetka ispita o tome usmeno obavještava predsjednika ispitnog odbora i to konstatira u svesku zapisnika.

(3) Ukoliko se radi o pisanom dijelu ispita, učeniku iz stava (1) ovog člana oduzima se rad na kojem se evidentira da je oduzet i isti se prilaže uz zapisnik.

(4) Učenik iz stava (1) ovog člana koji je udaljen sa ispita nije položio ispit i isti može polagati u narednom ispitnom roku.

Član 21.
(Prigovor)

(1) Učenik koji smatra da su tokom ispita značajno povrijeđene odredbe ovoga pravilnika, a posebno u postupku ocjenjivanja ima pravo uložiti pisani prigovor ispitnom odboru u roku 24 sata od završetka ispita ili dijela ispita koji je eliminatoran.

(2) O prigovoru iz stava (1) ovog člana, u roku 24 sata od prijema prigovora, odlučuje ispitni odbor donošenjem odluke koju u naredna 24 sata i putem oglasne table obavještava učeniku iz stava (1) ovog člana.

(3) Odluka ispitnog odbora je konačna.

(4) Ukoliko ispitni odbor usvoji prigovor, o tome donosi odluku u pisanoj formi i formira ispitnu komisiju koja će provjeriti znanje učenika u roku od dva dana od dana donošenja odluke iz stava (2) ovog člana.

(5) Prigovorom se može tražiti izuzeće člana ispitne komisije.

(6) Ocjena komisije iz stava (4) ovog člana je konačna.

VII DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA

Član 22.
(Zapisnik ispitne komisije)

(1) O polaganju mature/završnog ispita ispitna komisija vodi zapisnik.

(2) U zapisnik se unose: podaci o školi, učeniku, ispitnom roku, nastavnim predmetima koji su predmet sadržaja mature/završnog ispita, datum i mjesto polaganja, pitanja, ocjene i potpisi svih članova komisije.

(3) Zapisnik se vodi na propisanom obrascu koji se propisuje pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije.

Član 23.
(Zapisnik ispitnog odbora)

(1) Ispitni odbor radi u sjednicama i vodi evidenciju o toku polaganja mature/završnog ispita koja se unosi u zapisnik.

(2) U zapisnik prve sjednice ispitnog odbora unosi se: a) poimenični sastav ispitnog odbora i ispitnih komisija; b) spisak učenika -kandidata koji su prijavili maturu/završni ispit; c) teme maturskih/završnih radova; d) raspored polaganja eliminatornog dijela mature/završnog ispita.

(3)U zapisnik druge sjednice ispitnog odbora unose se: a) ocjene iz maturskog/završnog rada i usmene odbrane maturskog/završnog rada; b) izdvojena mišljenja članova ispitne komisije na predložene ocjene i odluke ispitnog odbora o tome; c) imena učenika koji ne mogu nastaviti polaganje mature/završnog ispita; a) raspored polaganja pisanog ispita (eseja) iz nastavnog predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost.

(4) U zapisnik treće sjednice ispitnog odbora unose se: b) ocjene iz pisanog ispita (eseja) iz nastavnog predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost; c) imena učenika koji su položili maturu/završni ispit i ocjena općeg uspjeha; d) imena učenika koji su upućeni na popravni ispit; e) imena učenika koji nisu položili maturu/završni ispit, nego su upućeni da ga ponove.

(5) Ispitni odbor, po potrebi, održava sjednice radi rješavanja po izdvojenim mišljenjima članova ispitne komisije na predloženu ocjenu, rješavanja po prigovorima učenika na ocjenu i druga pitanja bitna za polaganje mature/završnog ispita.

Član 24.
(Knjiga zapisnika)

(1) Knjiga zapisnika je dokument trajne vrijednosti i vodi se u svesci A – 4 formata tvrdog poveza, numerisanih stranica koje su ovjerene pečatom škole.

(2) Zapisnik ispitnog odbora potpisuju predsjednik, sekretar i svi članovi ispitnog odbora.

Član 25.
(Evidentiranje ocjena)

Utvrđene ocjene iz dijelova mature/završnog ispita i ocjena općeg uspjeha upisuju se u matičnu knjigu i jedinstvenu bazu podataka u elektronskoj formi (EMIS).

Član 26.
(Čuvanje evidencije)

Zapisnici o ispitima na maturi/završnom ispitu, maturski rad, pisani opis praktičnog rada i rad sa pisanog ispita (eseja), čuvaju se u školi najmanje pet godina.

Član 27.
(Diploma)

(1) Učeniku koji položi maturu/završni ispit izdaje se diploma o završenoj srednjoj školi.

(2) Diploma o završenoj srednjoj školi izdaje se na propisanom obrascu koji se propisuje pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije.

Član 28.
(Vanredni učenici)

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i na vanredne učenike, osim odredaba iz člana 4. stav (1), člana 15. st. (1), (2) i (6) i člana 16. st. (1), (2), (4) i (6) ovog pravilnika.

Član 29.
(Međunarodna matura)

Ovaj pravilnik ne odnosi se na škole koje su stekle pravo organizovanja i polaganja međunarodne mature.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.
(Obrasci)

Sastavni dio ovog pravilnika su: propisani obrasci, prijava za polaganje mature, zapisnik o ispitu i diploma čiji sadržaj je propisan pravilnikom o sadržaju svjedodžbi, diploma i drugih javnih isprava, načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije, kao i jedinstvene baze podataka o obrazovno – odgojnom radu u srednjoj školi (EMIS).

Član 31.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature u gimnaziji, učiteljskoj, umjetničkoj, tehničkoj i srodnoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/00 i 16/07).

Član 32.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 11 -02 -16643/11

Sarajevo, 04. 5. 2011. godine

MINISTAR

Dr. Emir Suljagić, s. r.